Infiintare Asociatie / ONG

Proportion
Categorii: Aspecte juridice

Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.

Acte necesare infiintare asociatie:

  • copii CI ale membrilor
  • acte doveditoare ale sediului
  • Acordul Asociatiei de Proprietari si vecini
  • dovada patrimoniului initial (minim 200 RON)
  • cazier fiscal pentru fiecare membru (valabil in termen)

Primul pas pentru infiintarea Asociatiei este rezervarea denumiriiAlegerea numelui Asociatiei se realizeaza in conditiile stabilite Art. 7 din Ordonanta nr 26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii:

(3) Este interzis ca denumirea asociației să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea altei persoane juridice fără scop patrimonial, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe. Astfel, o denumire este susceptibilă de a fi apropriată dacă nu aparține unei alte persoane juridice fără scop patrimonial de același fel – asociație, fundație sau federație – prin înscrierea ei anterioară în Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.

(3.1) Este interzisă utilizarea în denumirea asociației a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorități sau instituții publice. Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorități sau instituții publice se înțelege includerea în denumirea asociației a unor termeni și expresii precum: «comisariat», «inspectorat», «gardă», «autoritate», «poliție», «jandarmerie», «protecția consumatorilor» sau derivatele acestora.
(3.2) Înscrierea unei asociații folosind în denumirea sa cuvintele «național» sau «român» ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.
(3.3) Este interzis ca denumirea asociației să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea oricărei structuri profesionale constituite în baza legii și care funcționează în acord cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Cameră», «Uniunea Națională a Barourilor din România», «Uniunea Națională a Notarilor Publici din România», «Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România», «Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România», precum și altele asemenea.
(3.4) Este interzis, sub sancțiunea nulității absolute a actului constitutiv și a statutului ca o filială sau sucursală să poarte o altă denumire decât cea a asociației sau fundației care o constituie.
(3.5) Interdicțiile cu privire la denumire prevăzute pentru asociații și fundații sunt aplicabile în mod corespunzător și pentru federații.
(4) În cazul nerespectării dispozițiilor alin. (3)-(3 3) și alin. (35), Ministerul Justiției va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilității denumirii.

Rezervarea denumirii Asociatiei se realizeza prin completarea unei cereri si anexarea dovezii achitarii taxei in valoare de 36 lei. Taxa se poate achita la orice unitate a Trezoreriei Statului in cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice, la Trezoreria din raza teritoriala unde este stabilit sediul social. Cererea si dovada platii se depun la Registratura generala a Ministerului Justitiei de catre orice persoana, nefiind necesara o imputernicire speciala, sau se poate transmite prin Posta Romana. Termenul de eliberare al raspunsului privind disponibilitatea denumirii Asociatiei este de 5 zile lucratoare.

Ulterior rezervarii, se poate intocmi cererea de inscriere a Asociatiei la care se anexeaza urmatoarele

  • actul constitutiv al Asociatiei
  • statutul Asociatiei
  • actele doveditoare ale sediului si patrimoniului
  • cazierele fiscale ale membrilor
  • dovada disponibilitatii denumirii Asociatiei eliberata de Ministerul Justitiei

Patrimoniul Asociatiei este de minim 200 lei, aport in bani sau in natura.

Actul constitutiv si statutul Asociatiei se încheie în formă autentică sau atestat de către avocat.

In cazul in care, Asociatia, prin obiectul de activitate pe care il propune spre desfasurare este supusa la obtinerea unor avize si autorizatii prealabile, aceasta nu isi va putea desfasura activitatea, decat dupa obtinerea lor.

In urma depunerii cererii de inscriere si a documentelor necesare la Judecatoria in a carei raza teritoriala isi stabileste sediul Asociatia, judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, inscrierea Asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. În relatiile cu tertii, dovadava personalitatii juridice se efecuteaza cu dovada certificatului de inscriere.

Potrivit dispozițiilor Ordonanței  nr. 26/ 2000,  judecătorul desemnat are obligația de a verifica legalitatea cererii și de a dispune înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor în termen de 3 zile de la depunerea acestora. În cazul în care cerințele legale pentru constituirea asociației nu sunt îndeplinite, judecătorul, îl va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociației, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregularitățile constatate. Ordonanța mai prevede faptul că încheierile de admitere sau de respingere se pronunță în cel mult 24 de ore de la închiderea dezbaterilor și se redactează în termen de cel mult 48 de ore de la pronunțare.

Cu toate acestea în practică termenele prevăzute nu sunt întotdeauna respectate, astfel că durata demersului de dobândire a personalității juridice se poate prelungi pe parcursul unei luni calendaristice sau chiar mai mult, în funcție de instanța sesizată cu soluționarea cererii.

Important de știut este faptul că hotărârea prin care se admite sau respinge cererea este supusă căii de atac a apelului, iar termenul de apel este de 5 zile și curge de la data pronunțării, pentru cei care au fost prezenți, și de la data comunicării, pentru cei care au lipsit. Cum la soluționarea cererii reprezentantul parchetului pe de lângă instanța sesizată nu obișnuiește să participe, hotărârea instanței rămâne definitivă după expirarea termenului de apel, calculat de la data comunicării către respectiva unitate de parchet, astfel că obținerea copiei legalizate de pe hotărâre și eliberarea certificatului de înscriere va putea fi solicitat abia după rămânerea definitivă a hotărârii de admitere a cererii.

Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

 

 

Articole asemanatoare