Dizolvarea voluntara, lichidarea si radierea unei asociatii nonprofit

Proportion
Categorii: Aspecte juridice

Continuăm seria articolelor de informare și supunem atenției persoanelor interesate câteva aspecte practice legate de închiderea unui ONG.

Nu de puține ori am fost contactați de persoane care, prin diverse circumstanțe, au ajuns să fie membri asociați și/sau membri în organele de conducere ale unor asociații și care, alături de ceilalți membri, doreau să pună capăt activității, însă datorită faptului că un astfel de demers li s-a părut foarte complicat au amânat momentul cât mai mult cu putință.

În cele ce urmează vom prezenta ceea ce trebuie să cunoască membri unei asociații înainte de a demara procedura de dizolvare voluntară, dizolvare care atrage automat intrarea în lichidare, pentru ca în final persoana juridică să fie radiată din Registrul asociațiilor şi fundațiilor.

CÂND SE POATE DISPUNE DIZOLVAREA VOLUNTARĂ A UNEI ASOCIAȚII? 

Potrivit dispozițiilor art. 54 din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, asociația se dizolvă: de drept, prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, ori prin hotărârea adunării generale.

Art. 57 din același act normativ stipulează în mod expres că asociația se poate dizolva și prin hotărârea adunării generale. În termen de cel mult 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul pentru a fi înscrisă în Registrul Asociațiilor și fundațiilor.

Rezultă că dizolvarea voluntară a unei asociații se poate dispune atunci când se poate adopta o hotărârea valabilă de către adunarea generală.

Pentru a fi valabilă hotărârea adunării generale, adunarea trebuie să fie constituită statutar, din totalitatea membrilor asociați (ad-hoc ori ca urmare a convocării) sau la a doua convocare, indiferent de numărul membrilor asociați prezenți (potrivit dispozițiilor statutului asociației).

CE TREBUIE SĂ CONŢINĂ HOTĂRÂREA DE DIZOLVARE A ASOCIAŢIEI?  

Pe lângă elementele obligatorii pe care trebuie să le cuprindă un astfel de act, cum ar fi datele de identificare ale persoanei juridice şi ale persoanelor semnatare, titlul, data, locul, temeiul de drept în baza căruia a fost adoptat, hotărârea adunării generale prin care se adoptă o astfel de măsură mai trebuie să cuprindă numirea unui lichidator (persoană fizică sau juridică, autorizată în condițiile legii), destinația bunurilor rămase după lichidare, dar și împuternicirea unei persoane pentru depunerea hotărârii la judecătorie.

În acest sens, dispozițiile art. 61 alin. 2 din Ordonanță prevăd că în cazul dizolvării prevăzute de art. 57, lichidatorii vor fi numiți de către adunarea generală, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

În ceea ce privește bunurile rămase după lichidare, acestea nu se pot transmite către persoane fizice ci numai către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociației (art. 60) ori prin hotărârea adunării generale (art. 21 alin. 2 lit. g).

De menționat că o astfel de persoană juridică de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător poate fi identificată de către membri asociației prin consultarea Registrului Național ONG disponibil pe site-ul Ministerului Justiției.

Forma cerută ad validitatem pentru hotărârea adunării generale a asociației este forma autentică sau atestată de avocat.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ ADOPTAREA HOTĂRÂRII DE DIZOLVARE?

Așa cum arătam mai sus, în termen de cel mult 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul pentru a fi înscrisă în Registrul Asociațiilor și fundațiilor.

Depunerea hotărârii se poate face către persoana împuternicită prin hotărârea adunării generale sau de către lichidatorul numit, deoarece dispozițiile art. 61 alin. 3 din Ordonanță stabilesc expres că mandatul consiliului director încetează o data cu numirea lichidatorilor.

Judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul asociația, primind cererea, dacă va constata că prin hotărârea adunării generale s-a făcut dovada exprimării voinței membrilor în sensul dizolvării asociației și numirii lichidatorului, prin încheiere va constata dizolvarea.

ÎN CE CONSTĂ ACTIVITATEA DE LICHIDARE?

Practic, după adoptarea hotărârii de dizolvare a asociației, activitatea curentă a asociației încetează, iar lichidatorul, odată intrat în funcție va face  inventarul și va încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului asociației. Foștii membri ai Consiliului Director vor preda registrele și actele asociației lichidatorului, care va ține un registru cu toate operațiunile lichidării. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor (dacă asociația are cenzor numit).

Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile. Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociației.

CÂND ARE LOC RADIEREA ASOCIAȚIEI?

După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul asociația sau fundația.

Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării și radierea asociației sau fundației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Publicarea lichidării se face prin afișarea la ușa instanței în a cărei circumscripție își are sediul persoana juridică, în termen de două luni de la terminarea lichidării.

Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat și lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele asociației sau fundației și ale lichidării. Numai după aceasta etapa, lichidatorii vor fi considerați descărcați și li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociației sau fundației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Asociația sau fundația încetează a mai exista de la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CÂT DUREAZĂ ÎNCHIDEREA UNEI ASOCIAȚII?

Durata unei astfel de operațiuni variază de la caz la caz în funcție de situația concretă, având relevanță în acest sens operativitatea membrilor asociați, patrimoniul asociației, operațiunile juridice în curs ale asociației, practica instanței judecătorești.

În primul rând, pentru reducerea duratei este necesar ca membri asociați să fie toți prezenți la adunarea generală, în caz contrar aceasta urmând a avea loc numai după parcurgerea procedurilor de convocare, fapt care întârzie adoptarea hotărârii în funcție de procedura statutară și numărul procedurilor prevăzute.

După adoptarea hotărârii, intervine un alt factor și anume practica instanței judecătorești și anume dacă sunt sau nu respectate prevederile referitoare la urgența cu care se soluționează cererile privitoare la persoane juridice.

După înscrierea hotărârii de dizolvare, odată întrat în drepturi, durata activităților lichidatorului variază în funcție de situația concretă a asociației, el neputând  încheia operațiunile decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociației. După încheierea operațiunilor de lichidare are loc depunerea bilanțului, care pentru a deveni definitiv trebuie afișat o perioadă de 30 de zile. Abia apoi se poate cere radierea asociației.

În aceste condiții, procesul de închidere a unei asociații poate varia, dar nu poate avea loc devreme de aprox. 8-9 luni de zile.

Relevant pentru membri asociați este faptul că ulterior participării la adunarea generală și a adoptării hotărârii, ei nu mai au vreun rol în procedura de lichidare și radiere, aceasta fiind dusă la bun sfârșit de către lichidator.

CÂT COSTA DIZOLVAREA, LICHIDAREA ȘI RADIEREA UNEI ASOCIAȚII ?

Societatea noastră oferă servicii complete de consultanță, asistare și reprezentare pentru ducerea la bun sfârșit a procedurii de dizolvare, lichidare și radierea a asociațiilor.

În acest sens, alături de colaboratorii noștri vă putem oferi informații, vă putem sprijini cu redactarea și atestarea actelor, reprezentarea asociației în relația cu judecătoria și cu celelalte instituții ale statului, ne ocupăm de lichidarea asociației și de radierea acesteia din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Prețul de pornire pentru acest serviciu este de 3.000 lei. Acest preț include toate taxele și are în vedere o asociație în care toți membri asociați pot participa la adunarea generală, care nu înregistrează pierderi, respectiv care a avut o activitate restrânsă sau care nu a funcționat deloc, neexistând bunuri care să trebuiască a fi distribuite. Pentru alte situații, costurile procedurilor, ca și durata, variază în funcție de particularitățile fiecărui caz, motiv pentru care nu ezitați să ne contactați.

                                                                                         Echipa Ajutorfirma.ro – 0723.392.400 / office@ajutorfirma.ro

 

 

Articole asemanatoare